CHLEBY PSZENNO-ŻYTNIE

chleb 550g
chleb śniadaniowy 300g

krojony

chleb krojony 450g

krojony

chleb krojony 550g

krojony

chleb okrągły krojony 550g

krojony